"ನಿಜವಾದ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ"? (HOW CAN I IDENTIFIED ONE TRUE CHURCH?)ನಿಜವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
(HOW CAN I IDENTIFIED ONE TRUE CHURCH?)1) ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಎಂದರೇನು?

ಸಭೆಎನ್ನುವ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ (Εκκλησία) (ಎಕ್ಲೀಷಿಯಾ) ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು(1ಕೋರಿಂಥ1:2).

● ಸಭೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ(ಕೊಲೊಸ್ಸೆ1:18)
● ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಧುವು (ಎಫೆಸ5:22-27)
● ಸಭೆಯು  ದೇವರ ಮನೆ (1ತಿಮೊಥೆ3:15)
● ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಮತ್ತು ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ (1ತಿಮೊಥೆ3:15)


2) ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಕನು ಯಾರು?

ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನುಎಂದು ಹೇಳಿದನು (ಮತ್ತಾಯ16:18)
● ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ (.ಕೃ20:28)
● ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ1:18)
● ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ  ಆತನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ1;18)


3) ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವು ಒಂದು ಸಭೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

● ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ (ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಸಭೆಯು ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು (ಯೆಶಾಯಾ2:2-4)
● ಆತನ (ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಸಭೆಯು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ (ಮತ್ತಾಯ3:1-2)
ಆತನ (ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಸಭೆಯು ಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ತನಕ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದನು (ಮಾರ್ಕ9:1)
ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಗೋಸ್ಕರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ” (.ಕೃ1:8)
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದಂದುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (ಕ್ರಿ..33ರಲ್ಲಿ) (.ಕೃ2:40-42;46-47).


4) ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಯಾವರೀತಿ ವರ್ಣೀಸಲಾಗಿದೆ?

● ದೇವರ (ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಸಭೆ- (.ಕೃ20:28)
● ದೇವರ ಸಭೆ- (1ಕೋರಿಂಥ1:2)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹ- (ಎಫೆಸ4:12)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆ- (ರೋಮಾ16:16)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ- (ಕೊಲೊಸ್ಸೆ1:13)    


5) ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಒಂದು ಸಭೆಗೆಏನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ?

● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ” (ಎಫೆಸ1:7)

● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನುಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ (2ತಿಮೋಥೆ2:10)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ(ಕೊಲೊಸ್ಸೆ1:13-14)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆರ್ಶೀವಾದಗಳು(ಎಫೆಸ1:3)
● ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ(.ಕೃ2:47)
                                                                                                                

Share this

Related Posts

First

1 comments:

comments
April 9, 2022 at 7:22 AM delete

IGT Gaming, Casinos, and Games for sale in Maricopa
Find your complete list of septcasino casinos, games and games 토토 사이트 at IGT 출장안마 Gaming in Maricopa, Arizona. apr casino 1. Casinos https://septcasino.com/review/merit-casino/ in Casino at Residence

Reply
avatar

www.kannada.cockm.in